La nostra escola

  • Xarxes socials

Metodologia

A la nostra escola treballem a partir de diferents metodologies de treball. L'equip de mestres treballem conjuntament a l'hora de decidir quina metodologia utilitzem tenint en compte els objectius que volem aconseguir i el grup o grups a qui va dirigit el que es vol portar a terme.

  • Treball per projectes
En què consisteix?

És una estratègia metodològica integral en la que el mestre guia i genera situacions d'aprenentatge buscant estimular als alumnes i proporcionar la informació necessària perquè siguin ells els que construeixin els seus propis coneixements de forma autònoma i interdisciplinària.

Aquesta manera de treballar permet que l'alumne sigui capaç de transformar la realitat a partir de l'experiència, desenvolupar estratègies cognitives com fer-se preguntes i distingir la informació més rellevant, comprendre significats compartint i comunicant-se per aconseguir més autonomia personal.

Tot seguit podeu veure un exemple d'un treball per projectes d'educació infantil on a partir d'un tema es treballen les següents àrees d'aprenentatge contextualitzades: comunicació i llenguatges, llenguatge matemàtic, interacció amb el món físic i educació artística:   

  • Racons de llengua

De P3 a 6è donem el mateix enfoc metodològic a la llengua. El treball per racons és una manera d'organitzar els espais de treball del grup classe delimitant-los i creant activitats d'ensenyament-aprenentatge. En aquestes activitats es pot treball per parelles, en grup o individualment. En aquests racons es pretén desenvolupar les habilitats lingüístiques des d'una dimensió comunicativa del llenguatge. Les activitats que proposem possibiliten al nen l'accés a una comunicació oral i escrita funcional.

  •  
  •  
  •  
  • Consciència fonològica i grups de lectura
Cada dia de 9 a 9:30 els alumnes d'educació infantil fan consciència fonològica. La consciència fonològica és el pas previ a la lectura, l'objectiu és que els nens siguin capaços de reconèixer i identificar fonemes, síl·labes i paraules de forma independent entre sí.
Els alumnes d'educació primària es reparteixen en grups heterogenis per treballar cada dia un aspecte diferent de la lectura (lectura compartida, comprensió lectora, lectura silenciosa,...).
  • Immersió lingüística
La llengua anglesa s'introdueix a P4 un cop els alumnes estan ben integrats al centre. A l' educació infantil l'eix conductor són els contes, es treballa un conte per trimestre i a partir de d'aquests s'assoleixen els objectius proposats.
A l'educació primària a part de l'àrea curricular es treballa conjuntament per desevolupar altres àrees com la música, la plàstica o la informàtica utilitzant com a única llengua vehicular l'anglès. L'objectiu és crear situacions reals d'immersió per tal de donar fluïdesa i seguretat en aquesta llengua.
  • Noves tecnologies
Introduïm l'ús de l'ordinador  a P3 i anem augmentant l'ús i aprofundiment de les noves tecnologies gradualment fins a 6è.