La nostra escola

  • Xarxes socials

Proposta educativa

La nostra escola és...

una escola oberta

La nostra pedagogia és integradora i incorpora la col·laboració  de les famílies i de les institucions culturals i socials de l’entorn.

 
La nostra escola pretén ensenyar a partir de...

una educació integral

Entenem l’educació com un procés que comprèn els diferents aspectes que integren la personalitat de l’alumne i que l’ajuda a desenvolupar les seves potencialitats cognitives, físiques i afectives. Fomentem una educació basada en el respecte a un mateix i als altres.
 

una educació en els valors democràtics

L’escola treballa per integrar els nens i nenes en una societat plural i fomenta l’educació en els valors de la tolerància, la solidaritat i de tots els que caracteritzen una societat democràtica.
 

una escola catalana

L’escola utilitza el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’àmbit escolar i treballa perquè l’alumnat conegui i respecti la realitat social catalana. L’escola integra totes les persones pertanyents a d’altres identitats culturals i lingüístiques i garanteix a l’alumnat de parla no catalana el respecte per la seva llengua.
 

una escola respectuosa amb la diversitat

L’escola assumeix els diferents ritmes evolutius i capacitats de l'alumnat personalitzant l’acció educativa i treballa en la integració de l’alumnat amb dificultats sensorials, físiques,psíquiques, socials o culturals.
 

una escola que educa en la igualtat

Entenem que és funció de l’escola educar noies i nois en la igualtat de drets i deures, tot acceptant les diferències però treballant per a la superació de mites, tabús i diferenciació de rols assignats històricament a la dona i a l’home.
 

una escola democràtica i participativa

La gestió de l’escola és democràtica i participativa. Els diversos sectors de la comunitat educativa prenen part en els diferents òrgans de govern que preveuen les lleis orgàniques corresponents.